Maejo Agri-Food Innovation District: MAID ร่วมต้อนรับ ผู้อำนวยการนโยบายการตลาดระหว่างประเทศ กรมวิชาการเกษตรแห่งเมืองเท็กซัส สหรัฐอเมริกา
วันที่ 01/12/2566    562 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีนิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ในฐานะผู้จัดการแผนงานพิเศษย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล หัวหน้าศูนย์ Agri-Inno พร้อมด้วยผู้แทนคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้นวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ร่วมต้อนรับและบรรยายการดำเนินงานย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้ (Maejo Agri-Food Innovation District: MAID) ให้แก่ Ms.Nikki Jackson ผู้อำนวยการนโยบายการตลาดระหว่างประเทศ กรมวิชาการเกษตรแห่งเมืองเท็กซัส สหรัฐอเมริกา ผู้แทนจากกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (United States Department of Agriculture; USDA) เข้าหารือความร่วมมือกับย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้ (MAID) และได้ศึกษาการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสัตว์ศาสตร์ พันธุกรรม การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปอาหาร และของเหลือใช้ทางการเกษตรที่ตอบโจทย์ในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ SDG Goals และ BCG Economy ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ (Agri-Inno) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมกันนี้ได้นำชมห้องปฏิบัติการสารสกัดคุณภาพสูง โรงคัดบรรจุมาตรฐานส่งออก และโรงงานนำร่องการแปรรูปอาหารของมหาวิทยาลัยที่ได้รับมาตรฐานสากล อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในอนาคต