ม.แม่โจ้ ร่วมเสวนาการส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ 5 ภูมิภาคสัญจรครั้งที่ 2 (ภาคเหนือ)
วันที่ 29/11/2566    412 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ผศ.ดร.ณภัทร เรืองนภากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาการส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ 5 ภูมิภาคสัญจรครั้งที่ 2 (ภาคเหนือ) ในหัวข้อ “ภัยหลอกลวงทางออนไลน์” จัดโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ณ ห้องดอกเสี้ยว ชั้น 1 โรงแรมน่านตรึงใจ จ.น่าน การเปิดเวทีการเสวนา ในครั้งนี้เป็นการเปิดพื้นที่ในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ใน 5 ภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง และขยายเครือข่ายการดำเนินการส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ สร้างการตระหนักรู้ และถอดบทเรียนการดำเนินการส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อของภาคีเครือข่าย