ม.แม่โจ้ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2566
วันที่ 15/11/2566    914 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันอังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวให้โอวาทและบรรยายเรื่อง “มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ก้าวสู่ 100 ปี” แก่นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 โดยมี ผศ.ดร.สนิท สิทธิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ กล่าวต้อนรับ ซึ่งมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมปฐมนิเทศ ณ ห้องประชุมสายน้ำผึ้ง ชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การปฐมนิเทศในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีการบรรยายเกี่ยวกับ “การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้” โดย ผศ.ดร. ปรีดา ศรีนฤวรรณ
ผู้ช่วยอธิการบดี, “แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษาในยุคดิจิทัล” โดย ผศ.ดร.สนิท สิทธิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ, “ข้อบังคับระดับบัณฑิตศึกษา แนวปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด” โดย ผศ.ดร.ยุวลี อันพาพรม รองผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ฝ่ายวิชาการ และ หัวข้อ “Library Service for graduate student” โดย คุณกาญจน์หทัย ศรีบุญเรือง และคุณสุกัญญา อิ่นแก้ว ฝ่ายบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุด เพื่อเป็นแนวทางให้นักศึกษาในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้