คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมให้ความรู้และจัดฐานกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ หัวข้อเรื่อง "การเพิ่มมูลค่าผลผลิต เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือน" ในกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ Module of Inquiry โรงเรียนดาราวิทยาลัย
วันที่ 13/11/2566    201 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้าร่วมให้ความรู้และจัดฐานกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ หัวข้อเรื่อง "การเพิ่มมูลค่าผลผลิต เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือน" ในกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ Module of Inquiry โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ แก่น้องๆ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ซึ่งในกิจกรรมในครั้งนี้น้องๆ ได้เข้าเรียนรู้ในกิจกรรมจากคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ ทั้งหมด 3 กิจกรรม ได้แก่ 1.การเพิ่มมูลค่าจากขยะในครัวเรือน 2.การเพิ่มมูลค่าจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร และ 3.ดินปลูกอินทรีย์รวยธาตุอาหารด้วยไบโอชาร์