อธิการบดี Central Luzon State University (CLSU) ประเทศฟิลิปปินส์ พร้อมผู้ติดตาม เยือนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ, ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Agreement: MOA) และศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ 24/10/2566    736 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 9.00 น. Professor Dr. Edgar A. Orden อธิการบดี Central Luzon State University (CLSU) ประเทศฟิลิปปินส์ พร้อมผู้ติดตาม เข้าพบรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เทพ พงษ์พานิช อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และศิษย์เก่า CLSU รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร, ผู้บริหารมหาวิทยาลัย, ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ และผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาติ ให้การต้อนรับและร่วมการหารือ ทั้งนี้ มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Agreement: MOA) ระหว่างสองมหาวิทยาลัยอีกด้วย

นอกจากนี้ Professor Dr. Edgar A. Orden อธิการบดี CLSU พร้อมผู้ติดตาม ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ของสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ นำชมและบรรยายให้ความรู้ ทั้งนี้ ผู้มาเยือนได้เข้าศึกษาดูงานที่คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ โดยเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และฐานการเรียนรู้ Smart Aquaculture โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานุภาพ วรรณคนาพล อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการประมงฯ, ศิษย์เก่า CLSU ให้การต้อนรับ และนำชมสถานที่ นอกจากนี้รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ในฐานะผู้อำนวยการฐานการเรียนรู้สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภาคเหนือ ได้มอบหนังสือและโปสเตอร์งานวิจัย เป็นของที่ระลึกให้แก่ผู้มาเยือนอีกด้วย

ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน Professor Dr. Edgar A. Orden อธิการบดี CLSU พร้อมผู้ติดตาม ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ (ฟาร์มกัญชา) และฐานการเรียนรู้โรงไส้เดือนดินกำจัดขยะอินทรีย์ โดยศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ ให้การต้อนรับ เป็นผู้บรรยายและนำชมบริเวณโดยรอบ