สถาบัน IQS แม่โจ้ ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการมาตรฐานสากล และขึ้นทะเบียน GT Standard
วันที่ 03/10/2566    611 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ( IQS แม่โจ้ )ได้การรับรองต่ออายุและได้รับอนุมัติการขยายขอบข่ายความสามารถของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO/EC 17025 : 20 17 จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ เมื่อวันที่ 5
กรกฏาคม 2566

และได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ GIT Standard กับสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ หรือ GIT ล่าสุดเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรผกา อรรคนิตย์ ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ กล่าวว่า "สถาบัน IQS มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทดสอบ การให้บริการ กับบุคลากรทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นในด้านการบริการทางวิชาการ ให้สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของมหาวิทยาลัย ในรูปแบบการฝึกอบรมให้ความรู้ทางวิชาการด้านการเกษตรและอาหาร การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารและผลิตภัณฑ์ต่างๆ การให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ตลอดจนแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนางานของสถาบันฯให้ก้าวหน้าและทันสมัยไปพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ๆ มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยพร้อมให้บริการในระดับมาตรฐานสากล "

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 0 5387 5643