ม.แม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 “เกษียณเกษมสันต์ สายสัมพันธ์ชาวแม่โจ้”
วันที่ 28/09/2566    1,432 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 “เกษียณเกษมสันต์ สายสัมพันธ์แม่โจ้” เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ ตระหนักถึงความสำคัญและความเสียสละของทุกๆท่าน ร่วมน้อมคารวะต่อผู้อาวุโสที่ครบวาระเกษียณ ผู้สร้างคุณูปการต่อองค์กรและต่อสังคม ได้รับเกียรติจาก ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี กล่าวขอบคุณและอวยพรแด่ผู้เกษียณอายุ พร้อมมอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้แก่รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีซึ่งเกษียณอายุในปีนี้ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดี กล่าวรายงาน โอกาสเดียวกันนี้อธิการบดีได้มอบโล่และประกาศเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุ ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 34 ท่าน แบ่งเป็น

ข้าราชการ จำนวน 1 ราย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ คงธรรม ตำแหน่ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

ลูกจ้างประจำ จำนวน 2 ราย
1. นายประพันธ์ ปันพันธุ์ ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ ส 3 สังกัดงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
2. นายพรชัย ใจมุก ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ ส 2 สังกัดงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 22 ราย
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมพร ตันตรา ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดวิทยาลัยบริหารศาสตร์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ยศสุข ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดวิทยาลัยบริหารศาสตร์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.นิวุฒิ หวังชัย ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
5. รองศาสตราจารย์ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทริกา มณีพันธ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ
7. นางสาวบุษบงค์ ฝั้นแจ้ง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจ
8. นางศศิธร ปัญญา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดี คณะผลิตกรรมการเกษตร
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสงทอง ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา จูมวงษ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
11. นางชุลีพันธ์ วงศ์คำตัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
12. นางสาวรัชนี ทัศเกตุ ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารและธุรการ สังกัดงานบริหารและธุรการ
สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์
14. นางสาวอำภา วิรัตน์พฤกษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ สังกัดสำนักงาน
คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรจง สมบูรณ์ชัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรูญ มณีวรรณ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะสัตวศาสตร์ และเทคโนโลยี
17. นายนิคม วงศ์นันตา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารงานบริการวิชาการ
สังกัดกองบริหารงานบริการวิชาการ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
18. นายทองคำ บุญเรือง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดงานบริหารและ
ธุรการ กองบริหารงานสำนักหอสมุด สำนักหอสมุด
19. นางโชติกา ลายทิพย์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดงานการเงินและ
พัสดุ กองบริหารงานสำนักหอสมุด สำนักหอสมุด
20. นายสุธรรม อุมาแสงทองกุล ตำแหน่ง บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ สังกัดฝ่ายพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด
21. นางวราภรณ์ ฟูกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ สังกัดกองพัฒนาคุณภาพ
สำนักงานมหาวิทยาลัย
22. นางอำพร เวียตตัน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ สังกัดงานอำนวยการ
กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานส่วนงาน จำนวน 9 ราย
1. นายอุทิศ มหาวัน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร สังกัดงานระบบสาธารณูปโภค
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายสมพล ปาระมี ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร สังกัดงานจัดการสิ่งแวดล้อมและ
ภัยพิบัติใหม่ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย
3. นางสาวอนงค์ สมบูรณ์ชัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร สังกัดงานอาคารสถานที่และ
ภูมิทัศน์ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย
4. นายประสงค์ ขอดแก้ว ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดงานหอพัก กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย
5. นายสุรินทร์ นันทะชมภู ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร สังกัดงานหอพัก กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย
6. นายสมเกียรติ์ จันทิมา ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักงานมหาวิทยาลัย
7. นายดวงจันทร์ จอมจันทร์ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร สังกัดฝ่ายห้องปฏิบัติการ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

8. นายบุญรัตน์ ยิ่งโยชน์ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร สังกัดงานปรับปรุงและขยายพันธุ์พืชและสัตว์ กองบริหารงานบริการวิชาการ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
9. นางวณิชยา เต๋จ๊ะ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดงานบริหารและส่งเสริมการวิจัย
กองบริหารงานวิจัย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมพร ตันตรา เป็นผู้แทนผู้เกษียณอายุกล่าวแสดงความรู้สึก ซึ่งมีบุคลากรในสังกัดของแต่ละหน่วยงานมาร่วมแสดงมุทิตาจิต อย่างอบอุ่น ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้