ม.แม่โจ้ ได้มีการจัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่ 27/09/2566    463 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566 ได้ให้ความเห็นชอบแผนบริหารมหาวิทยาลัยและปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เรียบร้อยแล้ว และมหาวิทยาลัยได้มีดำเนินการประชุมหารือและเจรจาต่อรองตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดเพื่อประกอบการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน แล้วนั้น ดังนั้นเพื่อให้ลงนามคำรับรองการปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้มีการจัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในครั้งนี้ขึ้น โดยมีส่วนงานเข้าร่วมพิธีลงนามประกอบด้วย 18 คณะ 3 สำนัก พิจารณาลงนามตัวชี้วัดทั้งสิ้น 48 ตัวชี้วัดประกอบด้วย
1. ตัวชี้วัดที่ลงนามทุกส่วนงาน จำนวน 36 ตัวชี้วัด
2. ตัวชี้วัดที่ให้ส่วนงานเลือกลงนาม จำนวน 8 ตัวชี้วัด
3. ตัวชี้วัดเฉพาะมหาวิทยาลัย ส่วนงานไม่ต้องลงนามจำนวน 4 ตัวชี้วัด

โดยได้จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย สำนักงานมหาวิทยาลัย วันพุธที่ 27 กันยายน 2566