อธิการบดี ม.แม่โจ้ มอบโล่รางวัล G Green และเกียรติบัตร ให้กับหน่วยงานที่เข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2565
วันที่ 27/09/2566    934 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานมหาวิทยาลัย ซึ่งในปี 2565 ที่ผ่านมา มีส่วนงานของมหาวิทยาลัยที่เข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
จำนวน 4 ส่วนงาน โดยมีผลการประเมิน ดังต่อไปนี้
1. คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ผลการประเมิน ระดับดีเยี่ยม (G ทอง)
2. วิทยาลัยพลังงานทดแทน (ยกระดับ) ผลการประเมิน ระดับดีเยี่ยม (G ทอง)
3. คณะศิลปศาสตร์ ผลการประเมิน ระดับดี (G เงิน)
4. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ผลการประเมิน ระดับดี (G เงิน)

ซึ่งทั้ง 4 ส่วนงาน จะได้ดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) อย่างต่อเนื่องต่อไป ทั้งนี้ ในปี 2566 คณะศิลปศาสตร์ ได้สมัครขอรับการประเมินภายนอก เพื่อยกระดับ โดยจะมีการตรวจประเมินในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2566 สำหรับส่วนงานอื่น ๆ จะมีการประเมินภายใน และเข้ารับการประเมินภายนอกเมื่อครบ 3 ปีต่อจากนี้ไป เพื่อต่ออายุการรับรองสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ในการนี้ คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุรชัย กังวล คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์) เป็นประธานคณะกรรมการฯ ได้ขอจัดกิจกรรมมอบโล่รางวัล G Green และเกียรติบัตรให้กับทั้ง 4 ส่วนงาน ในวันนี้ โดยเป็นการรับมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรจากท่านอธิการบดีอย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับทั้ง 4 ส่วนงาน และส่วนงานอื่น ๆ ให้มีการดำเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมาย และได้รับโล่รางวัลในระดับที่สูงขึ้น และต่อเนื่องต่อไป