คณะอาจารย์ ม.แม่โจ้ เข้าร่วมโครงการ The 5th UC Faculty Forum ณ Visayas State University ประเทศฟิลิปปินส์ ภายใต้การสนับสนุนจาก SEARCA ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2566 เพื่อบรรยายทางวิชาการภายใต้หัวข้อ Sustainable Agriculture under Changing Climate
วันที่ 23/09/2566    382 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. ปัทมา หาญนอก คณะผลิตกรรมการเกษตร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร. พชรพร ตาดี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และ อ.ดร. กฤติยา ทองคุ้ม วิทยาลัยนานาชาติ เข้าร่วมโครงการ The 5th UC Faculty Forum ณ Visayas State University ประเทศฟิลิปปินส์ ภายใต้การสนับสนุนจาก SEARCA ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2566 เพื่อบรรยายทางวิชาการภายใต้หัวข้อ Sustainable Agriculture under Changing Climate การร่วมงานในครั้งนี้เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับบัณฑิตศึกษาในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและงานวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการการขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ การมีเครือข่ายความร่วมมือที่ลงสู่การปฏิบัติจริงในทุกกิจกรรมตามพันธกิจ และมีผลสำเร็จในระดับนานาชาติ