คณะผลิตกรรมการเกษตรได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “คุณภาพเมล็ดพันธุ์และการเคลือบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด”
วันที่ 23/09/2566    680 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ กางโสภา หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์สมัยใหม่ คณะผลิตกรรมการเกษตร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา อินสลุด ประธานอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพืชไร่ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาพืชไร่) เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “คุณภาพเมล็ดพันธุ์และการเคลือบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด”ให้แก่เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด จำนวน 60 คน โดยแบ่งเป็น onsite จำนวน 40 คน และ online 3 ประเทศ คือ พม่า อินเดีย และเวียดนาม รวมจำนวน 20 คน จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม CP อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี