การนำเสนอโครงการออกแบบวางผังภูมิสถาปัตยกรรมร่วมกับสวนสัตว์เชียงใหม่ (ส่วนแสดงช้างไชโย) ของนักศึกษา สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
วันที่ 19/09/2566    476 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อาจารย์ศุภัชญา ปรัชญคุปต์ อาจารย์ศุภณัฐ กาญจนวงศ์ อาจารย์ณัฐพล เรืองวิทยานุสรณ์ และ อาจารย์วรวุฒิ บุญมา (อาจารย์พิเศษ) อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมนำเสนอโครงการออกแบบวางผังภูมิสถาปัตยกรรม Project 1 : แนวทางออกแบบและจัดแสดงช้างและผู้เข้าชม ตามความร่วมมือทางวิชาการ วิชาชีพ ระหว่างองค์กรสวนสัตว์แห่งประเทศไทย และสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม ซึ่งการดำเนินโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก คุณพิชิต ชิตมินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ คุณกรองแก้ว ทัปนวัชร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมทีมงานจากสวนสัตว์เชียงใหม่ และร่วมให้ข้อเสนอแนะและพิจารณาแบบโครงการ ทั้งนี้นักศึกษาสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม ได้รับการคัดเลือกพิจารณาให้นำเสนอผลงาน จำนวน 5 ผลงาน ประกอบด้วย
1. คน ช้าง ธรรมชาติ 2. ลอง เตว ผ่อ (ลอง เดิน ดู) 3. Elephant’s Legacy 4. Out Door Learning Space 5. Way of Life
โดยได้รับการคัดเลือกผลงานออกแบบแนวคิดโครงการออกแบบวางผัง จำนวน 1 ผลงาน ภายใต้ชื่อผลงาน “คน ช้าง ธรรมชาติ” ของนักศึกษาสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม ในวันที่ 19 กันยายน 2566 ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่