วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้าร่วมประชุมและบรรยายเกี่ยวกับความร่วมมือนานาชาติ ณ งานประชุม "2023 China ASEAN Forum on Agricultural Vocational Education" ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 17-19 กันยายน 2023 ณ เมืองหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ 19/09/2566    606 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รองศาสตราจารย์ ดร. ระพีพันธ์ แดงตันกี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้าร่วมประชุมและบรรยายเกี่ยวกับความร่วมมือนานาชาติ ณ งานประชุม "2023 China ASEAN Forum on Agricultural Vocational Education" ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 17-19 กันยายน 2023 ณ เมืองหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการนี้ รศ.ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกีได้ร่วมบรรยาย โดยนำเสนอเป้าหมายที่มุ่งเน้นถึงความสำคัญของการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยในประเทศสมาชิก ASEAN รวมทั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ เพื่อการพัฒนาการศึกษาและวิจัยร่วมกันด้านการจัดการเกษตรอินทรีย์ ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพของการศึกษาด้านการเกษตรนี้ในระดับนานาชาติ

ทั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในด้านการจัดการเกษตรอินทรีย์ ซึ่งส่งผลดีต่อการพัฒนาการศึกษาเกษตรในระดับนานาชาติ

รศ.ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี ได้เสนอแนวทางที่สำคัญ ดังนี้
1.ความสำคัญของความมือนานาชาติ>> เน้นความสำคัญของความร่วมมือะหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสมาชิก ASEAN ในการพัฒนาการศึกษาและวิจัยด้านการจัดการเกษตรอินทรีย์ (MOU ร่วมกัน??)
2.โปรแกรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา> >การสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมแลกเปลี่ยน ที่เน้นการศึกษาและปฏิบัติงานทางการเกษตรในท้องถิ่น
3.การสนับสนุนทักษะและการศึกษา>>สนับสนุนนักศึกษาต่างชาติในการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพและภาษาท้องถิ่น
4.การประสานงานและวิจัยร่วมกัน> >ส่งเสริมการทำงานวิจัยร่วมกันเพื่อพัฒนาการเกษตรอินทรีย์และแก้ไขปัญหาในสายอาชีพนี้ ก่อเกิดงานวิจัยคุณภาพร่วมกัน
การส่งเสริมวัฒนธรรมและความเข้าใจต่อกัน ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมความเข้าใจและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษาต่างชาติ