สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการได้จัด โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการการออกแบบการเรียนการสอนแบบย้อนกลับ (Backward Design) และกระบวนการ Active Learning โดยจัดกิจกรรม : การออกแบบการเรียนการสอนแบบย้อนกลับ (Backward Design)
วันที่ 18/09/2566    839 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สนิท สิทธิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการการออกแบบการเรียนการสอนแบบย้อนกลับ (Backward Design) และกระบวนการ Active Learning โดยจัดกิจกรรม : การออกแบบการเรียนการสอนแบบย้อนกลับ (Backward Design)
โดยมี ผู้ช่วยอาจารย์ ดร.นทีทิพย์ สรรพตานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ กล่าวรายงาน ซึ่งได้จัดโครงการ ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคาร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์ เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ คณาจารย์ที่ผ่านการฝึกอบรมฯ มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนการสอน แบบย้อนกลับ (Backward Design) และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ ซึ่ง ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบไปด้วย คณาจารย์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวนประมาณ 100 คน