คณะผลิตกรรมฯ จัดโครงการทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2566 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2567 กิจกรรม : การทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2566
วันที่ 08/09/2566    343 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

องศาสตราจาราย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2566 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2567 กิจกรรม : การทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2566 และการวิเคราะห์ตัวชี้วัด แผนกลยุทธ์ เข้าสู่แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2567 กล่าวรายงานโดย อาจารย์ ดร.วงพันธ์ พรหมวงศ์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร โดยมีนายวรุณสิริ สุจินดา หัวหน้างานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล และนางสาวมีนา ทาหอม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ทิศทาง แนวทาง การขับเคลื่อน เป้าหมาย ตัวชี้วัด ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี พ.ศ.2567 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน 2566 ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมนำเสนอ ดังนี้
1. การนำเสนอภาพรวมผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2566 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร
2. การนำเสนอร่างแผนปฏิบัติการและแนวทางการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567 ตามภารกิจเฉพาะของส่วนงาน โดยคณะผู้บริหาร คณะผลิตกรรมการเกษตร
3. การนำเสนอร่างและแบ่งกลุ่มระดมความคิด แผนปฏิบัติการและแนวทางการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567
กลุ่มที่ 1 การเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (บูรณาการร่วมการเรียนการสอน) และการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินธุ์ สฤษดิ์นำ ผู้ช่วยคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร
กลุ่มที่ 2 การวิจัย บริการวิชาการ และการขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ โดย อาจารย์วินัย แสงแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก ผู้ช่วยคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร
กลุ่มที่ 3 การบริหารจัดการ สื่อสารองค์กร การประกันคุณภาพการศึกษา กิจการพิเศษ และการเพิ่มรายได้ โดย อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม รองคณบดีฝ่ายพัฒนาเครือข่ายและกิจการพิเศษ และอาจารย์ ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร