คณะผลิตกรรมการเกษตร ม.แม่โจ้ ร่วม MOU กับ TARI-Fengshan เพื่อประโยชน์ในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และความร่วมมือในอนาคต
วันที่ 21/08/2566    502 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 รศ.ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร, อาจารย์ ดร.วินัย แสงแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินธุ์ สฤษดิ์นำ ผู้ช่วยคณบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินพันธ์ ธนารุจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชสวน ได้ร่วมต้อนรับ ผู้อำนวยการ Wen-Li, Lee พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและนักวิจัย จาก Fengshan Tropical Horticultural Experiment Branch, Taiwan Agricultural Research Institute, Ministry of Agriculture, Taiwan (TARI-Fengshan) ในการเยี่ยมชมและการทำวิจัยไม้ผลในเขตร้อน พร้อมนี้ทางคณะผู้บริหารได้ดำเนินการลงนามในบันทึกความร่วมมือร่วมกัน เพื่อประโยชน์ในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และความร่วมมือในอนาคตต่อไป