ม.แม่โจ้ MOU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมเสริมทักษะนักศึกษาสู่การประกอบอาชีพ
วันที่ 20/08/2566    240 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ ทางวิชาการร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
และ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้แทนลงนามของทั้งสองฝ่าย ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารของทั้ง 2 หน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยายาน ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม ชั้น 16 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เจ้าภาพการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย)

สำหรับบันทึกความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือครอบคลุมทั้งด้านวิชาการ วิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตามความเชี่ยวชาญของทั้งสองสถาบัน ตลอดจนการส่งเสริมให้นักเรียน/นิสิต/นักศึกษาได้พัฒนาองค์ความรู้และทักษะการปฎิบัติงานร่วมกันโดยมุ่งเน้นการเรียนรู้จากการฝึกปฎิบัติจริง ในสถานที่จริงเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นักเรียน/นิสิต/นักศึกษาอย่างแท้จริง อันจะเป็นรากฐานในการพัฒนาตนเองสู่การประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป