ม.แม่โจ้ จัดทบทวนนโยบายสภามหาวิทยาลัย เตรียมขับเคลื่อนนโยบาย ด้านทรัพย์สิน และ Digital Transform
วันที่ 18/08/2566    517 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิด รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ กล่าวรายงาน มีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี พร้อมด้วยรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับการจัดทบทวนนโยบายในครั้งนี้ เน้นในประเด็น “การดำเนินการตามนโยบายและทิศทางการพัฒนาของสภามหาวิทยาลัย ด้านทรัพย์สินและการเงิน และด้าน Digital Transform เพื่อทบทวนการขับเคลื่อนนโยบายของสภามหาวิทยาลัยให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ติดตามการดำเนินการตามนโยบายของ
สภามหาวิทยาลัย และรับฟังความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ในการนำนโยบายของสภามหาวิทยาลัยสู่การบริหารจัดการ และได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นในการทบทวนการขับเคลื่อนนโยบายของสภามหาวิทยาลัย และนำผล Retreat ของสภามหาวิทยาลัย เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเป็นทิศทางและเป้าหมายในการขับเคลื่อนนโยบายของสภามหาวิทยาลัยต่อไป
...........................
ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้ // รายงาน