อธิการบดี Guangxi Vocational University of Agriculture พร้อมคณะ จากสาธารณรัฐประชาชนจีน หารือความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ 05/07/2566    4,750 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เมื่อวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมผู้บริหาร และผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาติ ให้การต้อนรับ Mrs. Li Xianghong อธิการบดี Guangxi Vocational University of Agriculture (Guangxi VUA) พร้อมคณะ จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องรวงผึ้ง (สนม. 5) อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ในโอกาสเดินทางมาหารือความร่วมมือทางวิชาการ

Guangxi Vocational University of Agriculture (Guangxi VUA) สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นมหาวิทยาลัยอาชีวะด้านการเกษตร มีประวัติในการก่อตั้งและมีขนาดของมหาวิทยาลัยใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปัจจุบัน Guangxi VUA มีจำนวนนักศึกษา 22,600 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 7,400 คน และระดับประกาศนียบัตรขั้นสูง 15,200 คน มีจำนวนบุคลากร ทั้งสิ้น 1,499 คน แบ่งเป็นอาจารย์ระดับปราชญ์เมธี 69 คน, รองศาสตราจารย์ 357 คน, อาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโทและตรี 1,073 คน ทั้งนี้ Guangxi VUA มีความต้องการที่จะพัฒนาบุคลากร ด้วยการส่งศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และมีความสนใจที่จะส่งบุคลากรเหล่านี้ มาศึกษาต่อในภูมิเอเซียอาคเนย์ รวมทั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้วย โดย Mrs. Li Xianghong อธิการบดี Guangxi VUA จะเรียนเชิญอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผู้บริหาร ให้ไปเยือน Guangxi VUA อย่างเป็นทางการ และจัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding: MOU) ร่วมกัน