ม.แม่โจ้ ผู้แทนมหาวิทยาลัยไทย นำเสนอ Country Report งาน ASAIHL International Conference 2023
วันที่ 20/06/2566    938 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับคัดเลือกจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และ ASAIHL Thailand ให้เป็นตัวแทนของประเทศไทยนำเสนอ Country Report หัวข้อ "GLOBAL CITIZENSHIP EDUCATION THROUGH INNOVATION AND PARTNERSHIP: A THAILAND CASE STUDY" ในงาน ASAIHL International Conference 2023 ครั้งที่ 154 ร่วมกับสมาชิก ASAIHL จำนวน 244 มหาวิทยาลัย จาก 25 ประเทศทั่วโลก ณ Soka University ประเทศญี่ปุ่น และเข้าร่วมโครงการ IANCOP 2023 เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย โดยมี อ.ดร.พิชญ์ จิตต์ภักดี รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นผู้ประสานงานผู้บริหารมหาวิทยาลัยในประเทศไทย กว่า 17 แห่ง ในการเข้าร่วมโครงการ ณ Tokyo Institute of Technology Soka university และ Tokai University ณ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 7-14 มิถุนายน 2566

สำหรับ Country Report เรื่อง "GLOBAL CITIZENSHIP EDUCATION THROUGH INNOVATION AND PARTNERSHIP: A THAILAND CASE STUDY" นั้น ได้นำเสนอกรอบแนวคิดการสอนด้านพัฒนาพลโลกในประเทศไทย เครือข่ายความร่วมมือทั้งจากภาครัฐ ภาคการศึกษา องค์กรอิสระ ภาคประชาสังคม และสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook และ TikTok ที่ร่วมกันทำงานโดยเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ชุมชนท้องถิ่น สื่อมวลชน ผู้สูงวัย เด็ก และเยาวชน ตลอดจนคนพิการทางการมองเห็น และคนพิการทางการได้ยิน โดยใช้นวัตกรรมทางสังคม นวัตกรรมสื่อ นวัตกรรมการสอน และนวัตกรรมดิจิทัลมาช่วย ทั้งนี้ได้สรุปภาพรวมของระบบนิเวศการส่งเสริมการศึกษา เพื่อสร้างพลโลกของประเทศไทยไว้อีกด้วย