ชาวแม่โจ้รักษ์โลก จัด Big Cleaning Day แยกขยะ ปลูกผัก เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก
วันที่ 02/06/2566    565 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก และ MJU Big cleaning day ของส่วนงาน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้แทนบุคลากรทุกคณะ/สำนัก เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

เนื่องด้วยวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปีถือว่าเป็น “วันสิ่งแวดล้อมโลก” เพื่อตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว ทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ที่มีการเกื้อหนุนซึ่งกันละกัน เป็นวงจรและวัฏจักรที่เกี่ยวข้องกันทุกระบบ สร้างเข้าใจถึงผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อม

ในปีนี้มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมส่งเสริม รณรงค์การลดขยะ ใช้ภาชนะจากใบไม้ กิจกรรมการให้ความรู้การคัดแยกขยะ การจัดการขยะในสำนักงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุจลินทร์ ผลจันทร์ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวด้านของเสีย เป็นวิทยากร แต่ละส่วนงานร่วมจัดกิจกรรม Big cleaning day โดยรอบสำนักงาน กิจกรรมย่อยกระดาษรีไซเคิลก่อนจำหน่าย และกิจกรรมร่วมใจปิดไฟพร้อมกัน เวลา 11.00 – 13.00 น. (2 ชม.) นอกจากนั้นยังจัดให้มีกิจกรรม “ปลูกผักเพราะรักแม่(โจ้)” เพื่อให้บุคลากรมีผักสดปลอดภัยไว้บริโภค กิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งทางแสดงถึงความร่วมมือ สร้างความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อม บุคลากรทุกคนได้มีส่วนในการร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Green Office และ Green University