เอกอัครราชทูตภูฏาน ประจำประเทศไทย เยือนมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ 23/05/2566    845 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัย
แม่โจ้ พร้อมผู้บริหาร ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Kinzang Dorji เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏาน ประจำประเทศไทย พร้อมผู้ติดตาม ในโอกาสเดินทางมาหารือความร่วมมือทางวิชาการ ในการขยายระยะเวลาบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ (Memorandum of Understanding: MOU) การจัดการฝึกอบรมนานาชาติให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากราชอาณาจักรภูฏาน รวมทั้งหารือ เรื่อง การมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์ ให้แก่สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฏานอีกด้วย ณ ห้องรับรองอินทนิล (ชั้น 2) อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏาน พร้อมผู้ติดตาม ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรรมชาติ (ฟาร์มกัญชา) ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อีกด้วย