ม.แม่โจ้ โชว์ผลงานพลิกโฉมมหาวิทยาลัย พร้อมเดินหน้าสู่ มหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 พัฒนาต่อยอดด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับนานาชาติ
วันที่ 21/05/2566    715 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในงานเยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2565 พร้อมทั้งให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์พีระพงศ์ ทีฆสกุล ประธานอนุกรรมการด้านการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และทีมงานจาก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชม ผลการดำเนินงานโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ไชยชนะ หัวหน้าฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวรายงาน ณ อาคารศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีเป้าหมายที่จะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญด้านเกษตรอัจฉริยะ (Intelligent Agriculture) มีความพร้อมที่จะพัฒนาบุคลากรตลอดช่วงอายุ ตามนโยบายการผลิตกำลังคนของกระทรวงอุดมศึกษาให้มีมีความเชี่ยวชาญและชำนาญด้านเทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ และมี
เครือข่ายผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รวมถึงกลุ่มเกษตรกร มหาวิทยาลัยแม่โจ้มี
ความเชี่ยวชาญพื้นฐานด้านเทคโนโลยีการเกษตร นวัตกรรมการเกษตร การเกษตรอัจฉริยะ รวมทั้ง
มีการจัดการเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์ สื่อดิจิทัล พลังงาน วิศวกรรม
การเกษตรพื้นฐานทั้ง พืช สัตว์ ประมง การแปรรูปอาหาร บรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นฐานในการพัฒนาไปสู่
มหาวิทยาลัยกลุ่มการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งมีความพร้อมพื้นฐานในด้านระบบนิเวศน์ นวัตกรรม การดำเนินงานโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย จึงเป็นการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีความพร้อมและศักยภาพสู่ในการเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 สร้างเครือข่ายในการต่อยอดด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับนานาชาติ อีกทั้งยังยกระดับและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการ/SMEs ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่เข้าสู่ตลาด ซึ่งเป็นการร่วมกันพลิกโฉมมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology Development and Innovation ) ได้อย่างเป็นรูปธรรม