คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดโครงการฝึกอบรมผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร รุ่นที่ 1
วันที่ 01/04/2566    559 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 - 2 เมษายน 2566 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ โดยความร่วมมือของกรมวิชาการเกษตรและมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม กล่าวรายงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร มีผู้สนใจเข้าอบรมจำนวน 264 คน

ทั้งนี้ เมื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมแล้วสอบผ่าน จะได้รับการรับรองให้เป็นผู้ที่สามารถควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตรจากกรมวิชาการเกษตร

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าอบรมในรุ่นที่ 2 ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันที่ 1 - 2 กรกฏาคม 2566 สามารถดูรายละเอียดตามลิงค์ที่แนบ https://doa.fti.or.th/