โครงการการดูแลสุขภาพวิถีใหม่ในชุมชน "กาดเกษตรอินทรีย์แม่โจ้วิถีใหม่ แหล่งซื้อปลอดภัย ห่างไกลสารพิษ"
วันที่ 31/03/2566    436 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมกาดเกษตรอินทรีย์แม่โจ้วิถีใหม่ แหล่งซื้อปลอดภัย ห่างไกลสารพิษ ในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากนายสุรศักดิ์ ภีระคำ รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย อาจารย์มาลี ล้วนแก้ว รักษาการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะผู้บริหารคณะพยาบาทศาสตร์ และผู้แทนเทศบาลเมืองแม่โจ้ เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดขึ้น โดยมี อาจารย์ ดร.วรรณภา พิพัฒนธนวงศ์ เป็นหัวหน้าโครงการฯ
ในโครงการมีการให้ความรู้และคำแนะนำด้านสุขภาพแก่ผู้เข้าร่วมโครงการทุกช่วงวัย (เด็กและวัยรุ่น/สตรีตั้งครรภ์/ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) และมีการตรวจประเมินภาวะสุขภาพแก่ผู้เข้าร่วมโครงการทุกช่วงวัย (เด็กและวัยรุ่น/สตรีตั้งครรภ์/ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ) อทิเช่น การตรวจหาน้ำตาลในเลือด (DTX) การตรวจหาสารพิษในเลือด (ใช้เจาะปลายนิ้วรอบเดียวกับDTX) และสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างถูกต้อง
โดยทีมคณาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้ทำการตรวจและให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางด้านสุขภาพอย่างถูกต้อง ซึ่งมีกลุ่มแม่ค้า เกษตรกร ผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ประกอบการในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการกว่า 80 คน