โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายโดรนอาสาสมัครตอบโต้ภัยพิบัติจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่ 30/03/2566    459 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 อาจารย์วินัย แสงแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายโดรนอาสาสมัครตอบโต้ภัยพิบัติจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้เกียรติจากนายนาวิน สินธุสอาด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดยนางสาวพวงทอง โยธาใหญ่ ผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกลุ่มเครือข่ายอาสาสมัคร ภาครัฐ และภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการช่วยงานหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ในการจัดการไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่
โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยความร่วมมือของคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ ไชยวงศ์ ร่วมกับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีหน่วยงานจากกรมอุทยานฯ กรมป่าไม้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ และประชาชนผู้สนใจจำนวน 100 คน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า "จาระธรรม" อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่