ม.แม่โจ้ ร่วมกับ เทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดทำธรรมนูญสุขภาพ สู่การพัฒนาการจัดการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแบบมีส่วนร่วม
วันที่ 29/03/2566    492 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดทำธรรมนูญสุขภาพสู่การพัฒนาการจัดการส่งสริมสุขภาพและป้องกันโรคแบบมีส่วนร่วม ในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากนายสุรศักดิ์ ภีระคำ รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหารคณะพยาบาทศาสตร์ และผู้แทนเทศบาลเมืองแม่โจ้ เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดขึ้น โดยมี อาจารย์ ดร.วรรณภา พิพัฒนธนวงศ์ เป็นหัวหน้าโครงการฯ กล่าวรายงาน ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

“ธรรมนูญสุขภาพ” เป็นเครื่องมือพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม และถูกรับรองไว้ในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 2
พ.ศ.2559 เพื่อต้องการให้เป็นเครื่องมือของคนไทยในการพัฒนาสุขภาวะหรือมีคุณภาพชีวิตที่ดี ใน
ลักษณะที่เป็นความต้องการร่วมกันของคนในพื้นที่ที่กำหนดทิศทางหรือแนวปฏิบัติอันจะนำไปสู่สุขภาวะ
ที่ดีของชุมชน โดยการจัดโครงการจัดทำธรรมนูญสุขภาพสู่การพัฒนาการจัดการส่งสริมสุขภาพและป้องกันโรคแบบมีส่วนร่วม ในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์จรัส สิงห์แก้ว ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนา พชต. ด้วยกลไก PILA ในเขตสุขภาพที่1 ภายใต้การสนับสนุนของม.มหิดล เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และชี้แจงแนวทางศึกษา วิเคราะห์ สถานการณ์ฯ และคัดเลือกพื้นที่นำร่อง ร่วมด้วยทีมวิทยากรจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมีกลุ่มผู้นำชุมชน ตัวแทนกลุ่มสภาเด็กและเยาวชน กลุ่มอาสาสมัครและสาธารณสุข กลุ่มแม่บ้าน เกษตรกร ผู้สูงอายุ และผู้ประกอบการในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการกว่า 100 คน โดยจัดเป็นกิจกรรมการประชุมให้ความรู้ ชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินการธรรมนูฐสุขภาพและศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ด้านสุขภาพในพื้นที่ชุมเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการกำหนดนโยบาย กำหนดการดำเนินงานในเรื่องสุขภาพในพื้นที่นำไปสู่การพัฒนาสุขภาพสุขภาวะประชาชนในทุกมิติต่อไป
.......................................
ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้ // รายงาน