ม.แม่โจ้ มอบรางวัลผลงานสหกิจดีเด่นให้นักศึกษา ประจำปี 2566 เตรียมส่งตัวแทนชนะเลิศแข่งขันระดับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน
วันที่ 22/03/2566    1,088 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานมอบรางวัลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท สิทธิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ นำคณะนักศึกษา คณาจารย์ และหน่วยงานที่ได้รับรางวัล รวมทั้งสิ้น 11 ประเภทผลงาน เข้ารับมอบรางวัลดังกล่าว เพื่อเป็นการยกย่องและสร้างขวัญกำลังใจแก่นักศึกษา คณาจารย์และสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมชื่นชมยินดี ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
สำหรับผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2566ที่ได้รับรางวัล มีดังนี้
• ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ “เว็บแอปพลิเคชันมะนาวมีลส์” ผลงานโดย นางสาวรังสิมา แก้วโชติ, นายอานนท์ แซ่เฮ้ง สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ โดยมี ผศ.ภาณุวัฒน์ เมฆะ, ผศ.ดร.สนิท สิทธิ และอาจารย์อรรถวิท ชังคมานนท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ “ระบบบริหารจัดการเอกสารแบบด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม” ผลงานโดย นางสาวพรชนก ชัยมงคล, นางสาวสาธิดา สมใจ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ โดยมี อาจารย์อรรถวิท ชังคมานนท์, อาจารย์ ดร.นษิ ตันติธารากุล และ ผศ.ก่องกาญจน์ ดุลยไชย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ “ผลของการเสริมโพสไบโอติก (ผลิตภัณฑ์จากเชื้อรา Aspergillus oryzae) ร่วมกับวัตถุดิบอาหารโคต่อค่าจลนศาสตร์ผลิตแก๊สภานหลอดทดลองและค่าพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้” ผลงานโดย นางสาวศรัญญา ทานิน สาขาวิชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี(โคนมและโคเนื้อ) คณะสัตวศษสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ผศ.ดร. สุบรรณ ฝอยกลาง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
• ด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และการจัดการ
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ “เว็บไซต์ซื้อ-ขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์” ผลงานโดย นายชาญวิทย์ บัวเกตุเกิด, นายธนกร วัฒนะโชติ และ นางสาวกำไลทอง สหัสแปง สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ โดยมี อาจารย์ ดร.วินัย บังคมเนตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ “เว็บไซต์ดูแลสัตว์เลี้ยง PET LAND ผลงานโดย นางสาวกัญฑมาศ เจริญมาศกุล , นายเจษฎา ขัตติยะ และนายสันติภาพ ดอนละไพร สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ โดยมี ผศ.ดร.ฉัตร ชูชื่น เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ “การพัฒนาเว็บไซต์บริษัท Dream Nation Development” ผลงานโดย นางสาวกวินธิดา ชัยบิน สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ โดยมี อาจารย์ ดร.อุกฤษณ์ มารังค์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
• ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ “แอพพลิเคชัน BETA” ผลงานโดย นายคณิศร สุขจันทร์, นางสาวพราวพรรณ เมืองทอง และนางสาวสุชัญญา คำภีระ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ โดยมี ผศ.ดร.ฉัตร ชูชื่น เป็นอาจารยที่ปรึกษา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ “Ryder Food” ผลงานโดย นายนาวิน ยารังสี สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ โดยมี ผศ.ดร.กิตตินุช ชุลิกาวิทย์ และอาจารย์นนท์ ปิ่นเงิน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ “ผลของชนิดอาหารต่อประสิทธิภาพการดักด้วงปีกแข็งในโรงเรือนไก่พันธุ์” ผลงานโดย นางสาวจารวี สวัสดิ์ไธสง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ผศ. สพญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
รางวัลผู้นิเทศงานหรือที่ปรึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในสถานประกอบการดีเด่น ได้แก่ นายณัฐพนธ์ เกียรติกุล หจก.อินฟินิตี้ ฟีโนมีนอล ชอฟท์แวร์
รางวัลสถานประกอบการขนาดกลางและเล็กดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ได้แก่ หจก.อินฟินิตี้ ฟีโนมีนอล ซอฟท์แวร์
ทั้งนี้ ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าประกวดให้ระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนบนต่อไป

#ฝ่ายสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพมหาวิทยาลัยแม่โจ้