อธิการบดี ม.แม่โจ้ นำทีมผู้บริหาร และผู้อำนวยการคณะ/สำนัก ดูงาน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เตรียมพัฒนาแนวทางการดำเนินงานการก้าวสู่มหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
วันที่ 20/03/2566    1,214 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดี ผศ.ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล ผู้ช่วยอธิการบดี อ. ดร.วินิตรา ลีละพัฒนา รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ทีมผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี ได้แก่ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน วิทยาลัยนานาชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อำนวยการกองบริหารงาน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และสำนักงานมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย กองกลาง กองวิเทศสัมพันธ์ กองแผนงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล กองเทคโนโลยีดิจิทัล กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ กองพัฒนานักศึกษา กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กองพัฒนาคุณภาพ ฝ่ายนิติกร และฝ่ายสื่อสารองค์กร เดินทางไปศึกษาดูงาน เพื่อเปิดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาแนวทางดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่อไป ณ สถาบันการศึกษาของ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ระหว่างวันที่ 12-18 มี.ค.66

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 ศึกษาดูงานการบริหารจัดการ National Chiayi University (NCYU) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)โดยได้รับการต้อนรับจาก Dr. Hung-Wen Lee รองอธิการบดี และผู้บริหารของ NCYU ในการหารือความร่วมมือทางวิชาการ และศึกษาดูงานด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ การบริหารทรัพยากรบุคคล การบูรณาการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (Green University) ของ NCYU พร้อมรับฟังการบรรยายหัวข้อ Transforming SDGs into Action: Efforts towards Sustainability และได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันโดยนำแนวทางการปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการ Green University มาปรับใช้กับหน่วยงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งนี้ ได้เยี่ยมชม Library and Hsiao’s Museum และ Chiayi Office of Maejo University

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 ศึกษาดูงาน National Chung Hsing University (NCHU) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดยมี Dr. Fuh-Sheng Shieu อธิการบดี และผู้บริหารของ NCHU ให้การต้อนรับ ในการหารือความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร และศึกษาดูงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การพัฒนานักศึกษาและการดูแลนักศึกษาต่างชาติ ทั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารทรัพยากรบุคคล การพัฒนาบุคลากร วิธีการและเกณฑ์การประเมินเลื่อนขั้น และการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ที่ NCHU ใช้ในการบริหารงานบุคคล เพื่อนำแนวทางการปฏิบัติที่ดีของ NCHU มาเป็นแบบอย่างในการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งนี้ ได้เยี่ยมชมห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และร้านค้าจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เดินทางเยือน Vanung University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดยมี Dr. Thomas Chuang อธิการบดี และผู้บริหารของ VNU ให้การต้อนรับ ในการหารือความร่วมมือทางวิชาการ การทำหลักสูตรระดับปริญญาตรี (Dual Degree) การแลกเปลี่ยนนักศึกษา และร่วมกิจกรรม 2023 International Co-Workshop of VNU and MJU for Mid-Level Management: Human Resource Management, Application of Information Technology on Organizational, Student Development เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยมีหัวข้อการประชุมเชิงปฏิบัติการ 3 หัวข้อ คือ
1. VNU New Southbound International Development, Green Campus Strategy and Skills Competition โดยการบรรยายพิเศษจาก Dr.Thomas Chuang
2. Sustainable Green Campus Strategy โดยการบรรยายพิเศษจาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
3. Human Resource Management, Application of Information Technology on Organization โดยบุคลากรจาก VNU
ทั้งนี้ ได้เยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติงานในรายวิชา และการพัฒนาทักษะของนักศึกษาที่คณะ College of Design, College of Aviation and Engineering และ College of Tourism, Hospitality and Management

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เข้าร่วมแสดงความยินดีในงานฉลองครบรอบ 51 ปี การก่อตั้ง Vanung University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ซึ่ง Vanung University เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้มายาวนาน ได้จัดทำโครงการความร่วมมือเพื่อการศึกษาระหว่างประเทศ หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี Educational Cooperation Program (ECP) ร่วมกันเป็นเวลากว่า 10 ปี โดยนักศึกษาจะศึกษาที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1 ปี และไปศึกษาต่อที่ Vanung University อีก 3 ปี ซึ่งจะได้รับปริญญาตรีจาก Vanung University นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร และได้มีการหารือร่วมกันในการจัดทำหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี Dual Degree
ทั้งนี้ คณะผู้บริหารยังได้พบปะกับนักศึกษาที่กำลังศึกษาในหลักสูตร ECP จำนวนประมาณ 60 คน เพื่อสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาและความเป็นอยู่ขณะที่ศึกษาอยู่ที่ Vanung University