อธิการบดี ม.แม่โจ้ นำทีมผู้บริหาร และผู้อำนวยการคณะ/สำนัก ดูงาน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ระหว่างวันที่ 12-18 มี.ค.66
วันที่ 13/03/2566    485 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 13 มีนาคม 2566 รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดี ผศ.ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล ผู้ช่วยอธิการบดี ทีมผู้อำนวยการจากคณะต่างๆ และสำนักงานมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย กองแผนงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล กองเทคโนโลยีดิจิทัล กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ กองพัฒนานักศึกษา กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กองพัฒนาคุณภาพ ฝ่ายนิติกร และฝ่ายสื่อสารองค์กร เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัย National Pingtung University of Science and Technology สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดยมี ของ Professor Dr. Chin-Lung Chang อธิการบดี และผู้บริหาร ของ NPUST ให้การต้อนรับ

การเยือน NPUST ในครั้งนี้ เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการและศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการ ด้านบุคคล ด้านทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด้านเทคโนโลยี และการมหาวิทยาลัยสีเขียว เพื่อเปิดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาแนวทางดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่อไป อีกทั้งยังเข้าเยี่ยมชม Library and Exhibition Hall, Green Energy Factory และ Center for Environmental Protection, Safety and Health นอกจากนี้ ได้พบกับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่เดินทางมาศึกษาต่อและแลกเปลี่ยนอยู่ที่ NPUST อีกด้วย

มหาวิทยาลัย NPSUT เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศไต้หวัน มีความสัมพันธ์อันดีร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้มาอย่างยาวนาน มีนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้มาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โท เอกและมีการแลกเปลี่ยนทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง

ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้กำหนดจัดงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี ในวันที่ 16-24 ธันวาคม 2566 อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เชิญอธิการบดี NPUST เข้าร่วมจัดแสดงนวัตกรรมและการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาความร่วมมือกันต่อไป