คณะวิศวกรรมฯ ม.แม่โจ้ จัดโครงการ Digital Demo Day เสริมทักษะวิชาชีพให้นักศึกษา
วันที่ 03/03/2566    297 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการ Digital Demo Day สำหรับนักศึกษาและผู้ที่สนใจในเรื่องการเรียนรู้ทักษะติจิทัลและเทคโนโลยี โดยวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อให้นักศึกษามีทักษะและองค์ความรู้ที่สำคัญต่อการดำรงวิชาชีพ ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์

นอกจากนั้น ยังมีการเสวนา หัวข้อ "Digital Inspiration" ,เรื่อง เทคโนโลยีรถ EV, Trend AI, Chat GPT, และ Awareness การโชว์รถ EV การแสดงโชว์บินโดรน Agricultural Drones ตลอดงาน
ซึ่งมีนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก