คณะสถาปัตย์ฯ ม.แม่โจ้ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ “สำนักงานสีเขียว”
วันที่ 20/01/2566    183 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม จัดโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในกิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ “สำนักงานสีเขียว” ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 202 อาคารเรียนรวมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการสำนักงานสีเขียว Green Office ให้ตอบสนองยุทธศาสตร์ 100 ปี (SPO) ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อีกทั้ง เพื่อเป็นการสร้างสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานด้านสำนักงานสีเขียว และเป็นการสื่อสาร การมีส่วนร่วมภายในองค์กร รวมถึงวางกรอบทิศทางในการจัดการสำนักงานสีเขียว ให้กับบุคลากรของคณะ และบุคลากรผู้สนใจภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้แก่ ตัวแทนบุคลากรจาก คณะคณะผลิตกรรมการเกษตร, คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ, คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร, คณะสัตวแพทยศาสตร์
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ “สำนักงานสีเขียว” ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรสำนักงานสีเขียว จาก คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย คุณนางชุลีพันธ์ วงศ์คำตัน ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี พร้อมด้วยทีมงานจากสำนักงานคณบดี ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวตามเกณฑ์มาตรฐาน 6 หมวด ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม