อบต.คลองปาง จ.ตรัง เข้าศึกษาดูงาน อพ.สธ.-มจ.
วันที่ 19/01/2566    310 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 15.00 -17.00 น. ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. นำโดย อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง จ.ตรัง นำโดย นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง, นายอำนาจ ขวัญดี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง, นายเกษม รักขาว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง, นายเฉลิม ศรีสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล, นายเจษฎากรณ์ วีระสุข หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล, นางสาวอรวรรณ ไชยคง ผู้อำนวยการกองคลัง และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง ร่วมศึกษาดูงานการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.) โดยมีผู้เข้าร่วมในการศึกษาดูงานครั้งนี้ จำนวน 34 ท่าน