มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ การชำระหนี้ กยศ. ดีที่สุด 25 อันดับแรกของประเทศ
วันที่ 08/12/2565    211 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ที่ดีที่สุด 25 อันแรกของประเทศ จากนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นผู้แทนมอบ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 กระทรวงการคลัง กรุงเทพฯ
ทั้งนี้ นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้เปิดเผยว่า กองทุนได้จัดอันดับข้อมูลการชำระหนี้ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน จำนวน 313 แห่ง พบว่ามีอัตราเงินต้นค้างชำระเฉลี่ย 61% และเมื่อพิจารณาจากสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีจำนวนผู้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระหนี้มากกว่า 2,000 ราย พบว่าสถานศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับแรกส่วนใหญ่เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้อยู่ในลำดับที่ 19 ของประเทศ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่งเสริมการสร้างวินัยและปลูกฝังความรับผิดชอบให้กับ นักศึกษาที่จะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ สร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบให้แก่ผู้กู้ยืม จนทำให้กองทุนได้รับชำระเงินคืนกลับมาหมุนเวียนเพียงพอในการส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่ นักศึกษารุ่นน้องต่อไป