มศว. เยือน ม.แม่โจ้ พบปะหารือเตรียมสร้างเครือข่ายและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาชุมชน
วันที่ 29/11/2565    350 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะในโอกาสเข้าหารือ “การเตรียมความพร้อมสร้างเครือข่ายและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เป้าหมายกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในงานด้านพันธกิจเพื่อสังคม และสร้างเครือข่ายในการบริหารจัดการโครงการในลักษณะการบูรณาการร่วมกัน ทั้งนี้มี คณะทำงานโครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร WINS) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
...................................
ฝ่ายสื่อสารองค์การ ม.แม่โจ้ // รายงาน