ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. ร่วมงานเปิดตัวหนังสือ Impatiens of Thailand (พืชสกุลเทียนในประเทศไทย)
วันที่ 28/11/2565    378 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 9.00 น. ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. นำโดย อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. ผศ.ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร และเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. ได้เข้าร่วมงานเปิดตัวหนังสือ Impatiens of Thailand (พืชสกุลเทียนในประเทศไทย) และการค้นพบพืชสกุลเทียนชนิดใหม่ของโลก 20 ชนิด และ 1 สายพันธ์ุ เพื่อเผยแพร่ผลงานการศึกษาวิจัยพืชสกุลเทียน ของ ดร.ปิยเกษตร สุขสถาน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกับ ผศ.ดร.สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล อาจารย์ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ร่วมศึกษาวิจัยมากกว่า 16 ปี และเพื่อสร้างความตระหนักรู้เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ ให้แก่นักวิชาการ นักพฤกษศาสตร์ อาจารย์ ผู้สนใจ และได้รับเกียรติจาก Mr. Datuk Chan Chew Lun เจ้าของสำนักพิมพ์ Natural History Publication (Borneo) ประเทศมาเลเซีย, Mr. John Tan Jiew Hoe อดีตประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร Gardens by the Bay ประเทศสิงคโปร์, ผศ.ดร.สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล อาจารย์ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ดร.ก่องกานดา ชยามฤต ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤกษศาสตร์ของไทย และอดีตผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์, ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร.ปรัชญา ศรีสง่า หัวหน้าส่วนหอพรรณไม้ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ อีกทั้งร่วมเยี่ยมชมการจัดแสดงพันธุ์ไม้ในสวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารศูนย์สารนิเทศ สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 120 ท่าน