ม.แม่โจ้ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565
วันที่ 17/11/2565    819 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวให้โอวาทและบรรยายเรื่อง “ทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยในอนาคต” แก่นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565 โดยมี ผศ.ดร.สนิท สิทธิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ กล่าวต้อนรับ ซึ่งมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมปฐมนิเทศทั้งแบบ online และ onsite จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมนรสิงห์ ชั้น 2 อาคารเทพ พงษ์พานิช มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การปฐมนิเทศในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีการบรรยายเกี่ยวกับ “การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้”, “การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา” , “ข้อบังคับระดับบัณฑิตศึกษา แนวปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด” , “วิธีการใช้งานระบบคำร้องออนไลน์ (E-form) และ หัวข้อ “Library Service for graduate student” เพื่อเป็นแนวทางให้นักศึกษาในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้