สถาปัตย์ฯ แม่โจ้ จัดโครงการวาระครบรอบ 16 ปี วันสถาปนา “ฅน ต้น แบบ ปีที่ 2”
วันที่ 07/11/2565    358 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 5 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 นี้ เป็นวาระครบรอบ 16 ปี ที่คณะได้มีการพัฒนาบัณฑิตเพื่อมุ่งสู่วิชาการและวิชาชีพ ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ในวาระดังกล่าวจึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้มีการจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการทางวิชาการกับศิลปวัฒนธรรม เพื่อเปิดโอกาสให้มีการสานความสัมพันธ์ในระดับหลักสูตร บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพเกี่ยวข้อง ตลอดจนการเล่าขานถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของคณะให้เกิดการรับรู้และร่วมสร้างความภาคภูมิในความเป็นอัตลักษณ์โดยองค์รวม

ซึ่งมีการคัดเลือกศิษย์เก่าของคณะที่มีผลงานโดดเด่น เพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่การเป็น “ฅน ต้น แบบ” ในปีที่ 2 จำนวน 15 คน เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชน และนับเป็นโอกาสที่จะเชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดี ความรัก และความสามัคคี ระหว่างคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และผู้ประกอบการ องค์กรภายนอก ที่เป็นเครือข่ายทางด้านวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิด และเป็นผู้มอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณให้กับศิษย์เก่า “ฅน ต้น แบบ ปีที่ 2” และผู้ประกอบการที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาและเงินรางวับสำหรับการประกวดแบบ โดยมีรายนาม ดังต่อไปนี้

“ฅน ต้น แบบ ปีที่ 2” สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
1. คุณวรวุฒิ แก้วสุก รุ่นที่ 3 ศิษย์เก่าที่มีผลงานโดดเด่นทางด้านวิชาชีพ
2. คุณบุญโชติ พัวพันธุ์ รุ่นที่ 8 ศิษย์เก่าที่มีผลงานโดดเด่นทางด้านวิชาชีพ
3. อาจารย์พงษ์สิน ทวีเพชร รุ่นที่ 9 ศิษย์เก่าที่มีผลงานโดดเด่นทางด้านการทำคุณประโยชน์และบริการวิชาการแก่สังคม
4. คุณเสน่ห์ จันทราพิพัฒน์ รุ่นที่ 9 ศิษย์เก่าที่มีผลงานโดดเด่นทางด้านการทำคุณประโยชน์และบริการวิชาการแก่สังคม
5. อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ชูทอง รุ่นที่ 10 ศิษย์เก่าที่มีผลงานโดดเด่นทางด้านวิชาการ
6. คุณศิรเมศร์ จิรโพธิสิทธิ์ รุ่นที่ 19 ศิษย์เก่าที่มีผลงานโดดเด่นทางด้านวิชาชีพ
7. คุณภัชรา มะโรง รุ่นที่ 27 ศิษย์เก่าที่มีผลงานโดดเด่นทางด้านวิชาชีพ

“ฅน ต้น แบบ ปีที่ 2” สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
1. คุณศักดิ์ระวี บุญญานันต์ รุ่นที่ 2 ศิษย์เก่าที่มีผลงานโดดเด่นทางด้านวิชาชีพ
2. คุณสุกฤษฏิ์ ขจรเวหาศน์ รุ่นที่ 2 ศิษย์เก่าที่มีผลงานโดดเด่นทางด้านวิชาการ
3. คุณเอม อึ้งจิตรไพศาล รุ่นที่ 4 ศิษย์เก่าที่มีผลงานโดดเด่นทางด้านการทำคุณประโยชน์และบริการวิชาการแก่สังคม
4. คุณสมโภช จำนงศาสตร์ รุ่นที่ 6 ศิษย์เก่าที่มีผลงานโดดเด่นทางด้านวิชาชีพ
5. คุณธวัช คำแก้ว รุ่นที่ 9 ศิษย์เก่าที่มีผลงานโดดเด่นทางด้านการทำคุณประโยชน์และบริการวิชาการแก่สังคม
6. คุณศราวุฒิ ละมูล รุ่นที่ 14 ศิษย์เก่าที่มีผลงานโดดเด่นทางด้านวิชาชีพ

“ฅน ต้น แบบ ปีที่ 2” สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
1. คุณพุทธิพงษ์ มีทอง รุ่นที่ 4 ศิษย์เก่าที่มีผลงานโดดเด่นทางด้านวิชาชีพ

“ฅน ต้น แบบ ปีที่ 2” สาขาวิชาการออกแบบและวางแผนสิ่งแวดล้อม
1. คุณเศวต เปียงใจคำ รุ่นที่ 1 ศิษย์เก่าที่มีผลงานโดดเด่นทางด้านวิชาชีพ

ทั้งนี้ ได้รับมอบทุนการศึกษาจากคณาจารย์ ศิษย์เก่า ผู้ประกอบการเครือข่ายทางวิชาชีพ ที่สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของคณะฯ ในการจัดทำวิทยานิพนธ์ และสนับสนุนเงินรางวัลในการประกวดแบบของนักศึกษา ดังรายนามต่อไปนี้
1. อ.ดร.พิศาล ตันสิน มอบทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท
2. ดร.วีระพันธ์ ไพศาลนันท์ มอบทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท
3. คุณธงชัย วิวัฒน์สุขไพศาล มอบทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท
4. คุณสมหวัง วงษ์โพธิ์ขอม มอบทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท
5. อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร มอบทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท
6. บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)จำกัด (TOA Paint) มอบทุนการศึกษาจำนวน 50,000 บาท
7. บริษัท เวลคราฟท์ โปรดัคส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) มอบทุนการศึกษาจำนวน 20,000 บาท
8. บริษัท ชิชางคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบทุนการศึกษาจำนวน 20,000 บาท
9. บริษัท เอ็มพาวเวอร์สตีล จำกัด มอบทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท
10. บริษัท เชียงใหม่สุขสวัสดิ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) มอบทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท
11. บริษัท ฟอร์ไมก้า (ประเทศไทย) จํากัด มอบทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท
12. บริษัท อัลฟา วิสชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) มอบทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท
13. บริษัท ดอลฟิน ทอยเล็ต พาร์ทิชั่น จำกัด มอบทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท
14. บริษัท อัพ ดีไซน์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1 มอบทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท
15. บริษัท การ์เดียน อินดัสทรีส์ คอร์ป จำกัด มอบทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท
16. บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จำกัด มอบทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท
17. บริษัท ซีเอ็นพี พลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด สนับสนุนเงินรางวัลในการประกวดแบบ 20,000 บาท