ม.แม่โจ้ จัดอบรม เก็บ (ขยะ) มาคืนชีพให้มีมูลค่า สร้างสรรค์ผลงานจากขยะ ขับเคลื่อน Green University
วันที่ 26/10/2565    181 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) เปิดประธานในพิธีเปิด กิจกรรม : อบรมและเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการแยกขยะและการรีไซเคิลภายใต้แนวคิด ขยะเหลือศูนย์ "เก็บ (ขยะ) มาคืนชีพให้มีมูลค่า" และกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในการทำ DIY จากขยะและเศษวัสดุเหลือทิ้ง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ รมุจลินทร์ ผลจันทร์ ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)
ด้านของเสีย โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เวชสวรรค์ หล้ากาศ จากภาควิชาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ร่วมกิจกรรม ซึ่งมีนักศึกษา บุคลากร และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้