ม.แม่โจ้ MOU กรมการข้าว เชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือสร้างความเข้มแข็งข้าวไทยในตลาดโลก
วันที่ 01/11/2565    397 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาด้านข้าว ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ กรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และรองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมีนายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว นางสาวกุลศิริ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว เป็นผู้แทนกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (สนม.5) อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือวิจัย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันข้าวไทยในตลาดโลกและทำให้ข้าวไทยมีเอกลักษณ์เป็นที่หนึ่งของโลก ตลอดจนสนับสนุนให้มีการนำผลงานวิจัยต่าง ๆ ไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน จัดหาและสนับสนุนทรัพยากรทั้ง บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ สำหรับ ใช้ในการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาด้านข้าวภายใต้บันทึกข้อตกลง การจัดฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ ในการวิจัยและพัฒนาด้านข้าว ระหว่างบุคลากรของทั้งสองฝ่ายตลอดจนนักศึกษา รวมถึงการให้บริการวิชาการด้านข้าวแก่นักวิชาการภาคเกษตร เกษตรกรและบุคคลทั่วไป และความร่วมมือในการให้บริการทางด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์