ม.แม่โจ้ เจ้าภาพจัดประชุมเครือข่าย SUN Thailand ประจำปี 2565 ร่วมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย
วันที่ 27/10/2565    324 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยังยืนแห่งประเทสไทย (สัญจร) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 และการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) ครั้งที่ 4/2565 ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหิวทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตติคุณ รุ่งเรือง ประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ได้กล่าวขอบคุณแก่ทุกหน่วยงานที่มีส่วนร่วมผลักดันกิจกรรมด้านความยั่งยืนในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้เทนสถาบันการศึกษาจากทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุมกว่า 200 คน ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การจัดประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด MJU Action and Engagement โดยจัดให้มีกิจกรรมหลายรูปแบบ ทั้งการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณีศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้และเครือข่ายสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างคุณค่า (U2T BCG) การจัดแสดงนิทรรศการย่านนวัตกรรมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ การศึกษาดูงานภายใต้พื้นที่การเรียนรู้ ณ ศูนย์การเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักเกษตรอินทรีย์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ และศูนย์ทดสอบ วิจัย และพัฒนากัญชงอุตสาหกรรม กิจกรรม MJU Green & Clean Food Festival เทศกาลอาหารและสินค้าปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การเสวนาเชิงปฏิบัติการ SDG and BCG in action รวมถึง กิจกรรม CAMPUS TOUR

การจัดงานในครั้งนี้ เป็นเวทีสำคัญสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงาน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงการกำหนดมาตรฐานการชีวัดความเป็นมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน อันเป็นส่วนสำคัญของการยกระดับมหาวิทยาลัยภายในประเทศ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับนานาชาติต่อไป