มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงนามร่วม กลุ่มมิตรผล ประสานความร่วมมือสร้างองค์ความรู้และ พัฒนาขีดความสามารถด้านวิจัยและแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมร่วมกัน
วันที่ 25/10/2565    919 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด และบริษัทในเครือ หรือ กลุ่มมิตรผล จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ
เพื่อประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการ การวิจัย และการให้บริการวิชาการของบุคลากรซึ่งรวมถึงผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาของทั้งสองฝ่าย เพื่อสร้างองค์ความรู้และสร้างขีดความสามารถในการบูรณาการ
ด้านวิจัยและแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมร่วมกัน พร้อมทั้งร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการประยุกต์ใช้และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่แต่ละฝ่ายมีความเชี่ยวชาญ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ ผลงานวิจัย องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์รวมทั้งการแลกเปลี่ยนบุคลกรด้านการวิจัยและพัฒนาร่วมกันตามพันธกิจของแต่ละฝ่าย โดยมีกำหนดระยะเวลา 5 ปี ทั้งนี้ มีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร กลุ่มมิตรผล พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต กรรมการบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด เป็นผู้แทนลงนามของทั้งสองฝ่าย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของทั้ง 2 หน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องเอกภพวิทยา อาคารจุฬาภรณ์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า “นับเป็นก้าวสำคัญของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการแสดงเจตนารมณ์ที่จะประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการ การวิจัย และ
การให้บริการวิชาการของบุคลากรซึ่งรวมถึงผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาของทั้งสองฝ่าย เพื่อสร้างองค์ความรู้และสร้างขีดความสามารถการบูรณาการด้านวิจัยและแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมร่วมกัน มหาวิทยาลัยยินดีที่กลุ่มมิตรผลจะร่วมสนับสนุน และบูรณาการงานวิจัย พร้อมทั้งนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมของนักวิจัยของมหาวิทยาลัยไปต่อยอด ขยายผล และใช้ในการส่งเสริม สนับสนุน ร่วมกันในการวิจัยและพัฒนาด้านวิชาการ งานวิจัย และบริการวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรม และสรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่ของทั้งสองหน่วยงาน”

นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร กลุ่มมิตรผล กล่าวว่า “กลุ่มมิตรผล ให้ความสำคัญกับการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ โดยในวันนี้ เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความเป็นเลิศด้านการเกษตรระดับนานาชาติ และมีประวัติยาวนานกว่า
88 ปี เพื่อนำความรู้และงานวิจัยมาต่อยอด พัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรและโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งมหาวิทยาลัยมีความพร้อมไปด้วยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถสูง มีห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินการ อีกทั้งยังมีความเชี่ยวชาญด้านพืชสมุนไพรซึ่งพร้อมที่จะพัฒนา
ต่อยอดสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง หรือ BCG สอดคล้องกับความสนใจของกลุ่มมิตรผลเกี่ยวกับพืชสมุนไพร และวัตถุดิบที่จะนำไปเป็นส่วนผสมของ Plant Based ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดในอนาคต ทั้งนี้ ด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และความตั้งใจในการพัฒนาภาคเกษตรของกลุ่มมิตรผลที่จะร่วมมือกันและนำเทคโนโลยีมาใช้ในด้านต่าง ๆ เช่น เทคนิคการเพิ่มจำนวนต้นอ้อยเพื่อการขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว
การใช้เทคโนโลยีพลาสมาเพื่อเพิ่ม Yield และเพิ่มความหวาน เพื่อเป็นพืชพลังงานในอนาคต จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัยที่เป็นประโยชน์ และสามารถต่อยอดทางเศรษฐกิจต่อไป”