ม.แม่โจ้ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
วันที่ 23/10/2565    351 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 06.30 น. นางอริศรา สิงห์ปัน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดพร้อมด้วยบุคลากร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ด้วยวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “สมเด็จพระปิยมหาราช” ของปวงชนชาวไทย โดยมีข้าราชการทุกภาคส่วน สถานศึกษา หน่วยงานเอกชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธี

เวลาเดียวกันนี้ นส.สิริประภา วิรัชเจริญพันธ์ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบริการการศึกษา และนายธีรพล สุวรรณ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารและธุรการ กองบริหารงาน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สนามที่ว่าการอำเภอสันทราย โดยมี นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอสันทราย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยประชาชนชาวอำเภอสนทราย ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ กันอย่างพร้อมเพรียง

และเวลา 10.00 น. นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์สุรชัย ศรีนรจันทร์ ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ว่าที่ร้อยเอก ดร.จิระชัย ยมเกิด ผู้อำนวยการสถาบันรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร และ นายวิทชัย สุขเพราะนา หัวหน้างานดนตรีและนันทนาการ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีเปิดงานกิจกรรมจิตอาสา "ขุดลอกคูคลอง และแก้ปัญหาน้ำท่วม" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้ประชาชนชาวไทยทุกภาคส่วนได้นำมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น สร้างความรักสมัครสมานสามัคคี โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธี และนำกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมด้วยนายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอสันทราย นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแม่โจ้ และหัวหน้าส่วนราชการในเขตอำเภอสันทราย และในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ และทุกชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ณ ลานกีฬาชุมชนแพะป่าห้า หมู่ที่ 4 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่