ผู้บริหาร ม.แม่โจ้ ดูงาน Weihenstephan Triesdorf University ประเทศเยอรมนี หารือความร่วมมือทางวิชาการ
วันที่ 17/10/2565    325 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 17 ตุลาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ได้พบปะพูดคุยด้านความร่วมมือทางวิชาการและศึกษาดูงานการทดลองการผสมพันธุ์พืช โดยใช้ Greenhouses และการเพิ่มผลผลิตของพืชผักด้วยวิธีการ Hydroponics หรือ วิธีการ Cascade Hydroponics (CasH) an integrated approach to increase productivity, resource use efficiency and sustainability of protected horticulture กับ Prof. Dr. Johannes Max หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ (Head of International Affairs Division) ณ Weihenstephan Triesdorf University ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยดังกล่าวได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของรัฐบาลเยอรมนีทางด้านการเกษตรที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศในระดับชาติและนานาชาติ ด้วยการใช้วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมสีเขียวที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม (Applied Sciences and Green Engineering) โดยเฉพาะการเป็นมหาวิทยาลัยทางการเกษตรที่มุ่งเน้นด้านต่าง ๆ ดังนี้
1) การประยุกต์ (Applied) ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและการแข่งขันของชุมชน สังคม ประเทศชาติและนานาชาติ (Local and Global) ด้วยการปฏิบัติจริง (Practical Solutions) ที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติ
2) วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Sciences) มุ่งเน้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนและ
3) มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต (University of Life) โดยมุ่งพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) โดยการสร้างจิตสำนึกของบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน