คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดนิทรรศการร่วมสมัยแสดงผลงานนักศึกษา สาขาการสื่อสารดิจิทัล
วันที่ 18/10/2565    360 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 17 ตุลาคม 2565 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดนิทรรศการร่วมสมัยแสดงผลงานนักศึกษา สาขาการสื่อสารดิจิทัล โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาเป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์ รองคณบดี และ อาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

โครงการนิทรรศการร่วมสมัยเพื่อจัดแสดงผลงานนักศึกษา สาขาการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการสื่อสารดิจิทัล ได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ และแสดงผลงานทางวิชาการ และทักษะเชิงวิชาชีพ เพื่อออกไปเป็นนักสื่อสารและปฏิบัติงานจริงเพื่อการก้าวสู่วิชาชีพทางการสื่อสารดิจิทัล รูปแบผลงานนักศึกษาที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้เกิดจากทักษะและความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบกราฟิก การผลิตหนังสั้น และสารคดีโทรทัศน์ รวมแล้วจำนวน 118 ผลงาน