#ธงชาติและเพลงชาติไทยคือสัญลักษณ์ของความเป็นไทย
วันที่ 12/10/2565    262 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

12 ตุลาคม 2565 เวลา 8.00 น.
ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี
ผบ.กองบัญชาการ กรมนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร สกุณา เชาวพ้อง และ ผู้ช่วยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร พงษ์สันต์ สมบัติ
นำนักศึกษาวิชาทหาร "เคารพธงชาติ" ประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามนโยบายของกองทัพบก หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.๓๓ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติและแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในเอกราชของชาติไทย
โดยวันที่ 28 กันยายน ทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย ธงชาติถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติ ธงชาติไทยแต่เดิมมีหลายรูปแบบ จนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตราพระราชบัญญัติธงขึ้นใหม่ในพุทธศักราช 2460 และพระองค์ทรงกำหนดความหมายของสีธงชาติไว้ว่า สีแดง หมายถึง ชาติ คือประชาชน สีขาว หมายถึง ศาสนา และสีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์ ซึ่งธงไตรรงค์ หรือธงชาติไทย ถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติ เป็นสิ่งเตือนใจให้อนุชนได้รำลึกถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษ เพื่อรักษาไว้ซึ่งแผ่นดิน และร้อยดวงใจคนทั้งชาติให้เป็นหนึ่ง หล่อหลอมความรักสามัคคี สร้างเสริมความภูมิใจในความเป็นชาติ ก่อเกิดเป็นพลังยิ่งใหญ่ในการพัฒนาชาติไทย ซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ร่วมจัดกิจกรรมประดับธงชาติไทยตามอาคารสถานที่ราชการ สถานศึกษาและบ้านเรือน สำหรับหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะร่วมกันจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติพร้อมกัน ณ บริเวณเสาธงชาติ ประจำหน่วยงาน

Power by ชมรมนักศึกษาวิชาทหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Rotc33(ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมลฑลทหารบกที่ ๓๓)