ม.แม่โจ้ จัดอบรมป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย ให้นักศึกษาใหม่
วันที่ 05/10/2565    176 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2565 ให้กับนักศึกษาใหม่ที่พักในหอพักมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

โอกาสนี้ รองฯ อุไรวรรณ แมะบ้าน รองปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้ ให้การอนุเคราะห์นำทีมวิทยากรจากเทศบาลเมืองแม่โจ้มาให้ความรู้แก่นักศึกษา ทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับความรู้ รับทราบหลักการ วิธีการ และสร้างการตื่นตัวในการป้องกันสาธารณภัยเบื้องต้น เช่น อัคคีภัย แผ่นดินไหว ดินถล่ม น้ำท่วม เป็นต้น ซึ่งมีนักศึกษาที่พักในหอพักมหาวิทยาลัยเข้าร่วมจำนวน 3,500 คน ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ และ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้