มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการออกแบบโครงสร้างองค์กร
วันที่ 04/10/2565    188 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้


วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำกับดูแลมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ ประธานคณะอนุกรรมการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการป่าไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการออกแบบโครงสร้างองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้องประชุมสารภี ชั้น 1 สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้