ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม พลเอก ดร. แป้ง มาลากุล ณ อยุธยา
วันที่ 04/10/2565    300 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม พลเอก ดร. แป้ง มาลากุล ณ อยุธยา


ด้วย พลเอก ดร. แป้ง มาลากุล ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพืชศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ เมื่อปี พ.ศ. 2537 ถึงแก่อนิจกรรม ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ขณะนี้ เจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ ศาลาร้อยปี ปิยมหาราชอนุสรณ์ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ภาพ: งานประสานงาน กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย