ม.แม่โจ้ จัดกิจกรรม Make the most of yourself. Focus on your goal! พบกับเรา TCAS 66 ทุกประเด็นมีคำตอบ
วันที่ 30/09/2565    204 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก กิจกรรม : Make the most of yourself. Focus on your goal! พบกับเรา TCAS 66 ทุกประเด็นมีคำตอบ"

โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ จากสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ. ซึ่งท่านเป็นผู้จัดการระบบ TCAS.66 ) ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โดยมี ผู้บริหาร คณาจารยฺ์ นักวิชาการศึกษา ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และครูแนะแนวจากสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรม 200 คน ณ ห้องประชุมแกรนด์วิว 3 Chiangmai Grandview Hotel & Convention Center จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกและให้เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวิชาการ อาจารย์ผู้รับชอบหลักสูตรได้ความรู้เกี่ยวกับระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา และเพื่อให้เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวิชาการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการบริการการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งนำไปสู่การพัฒนารูปแบบหรือเพิ่มกลยุทธ์การรับนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
,......................
ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้ // รายงาน